ylapalkki

UPSEERIFILATELISTIT r.y:n

SÄÄNNÖT

Säännöt on vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 14.2.2012I  LUKU


Yleiset määräykset


1 §

Yhdistyksen nimi on Upseerifilatelistit r.y.
Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja kieli suomi.


2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen upseeriston filatelian harrastuksen ja tutkimustoiminnan edistäminen.
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä määräajoin kokouksia, joissa pidetään filatelian alaan kuuluvia esitelmiä ja selostuksia, esitellään kokoelmia, järjestetään filateelisia kilpailuja ja huutokauppoja, pidetään jäsenten saatavilla filatelian julkaisuja sekä ohjataan jäseniä kokoelmien rakentelutyössä. Yhdistyksen toimintapiiriin kuuluu myös filateelisten näyttelyjen järjestäminen sekä muut alaan kuuluvat asiat.


II  LUKU


Jäsenyys


3 §

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen filateliaa harrastava Suomen puolustusvoimien upseeri, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja suorittaa säädetyt maksut.
Ehdotus uuden jäsenen ottamisesta on tehtävä yhdistyksen hallitukselle. Jäsenyyden hyväksyminen tapahtuu yhdistyksen kokouksessa avoäänestyksellä.  Hyväksymiseen vaaditaan vähintään 9/10 annetuista äänistä.
Hallitus pitää jäsenistä luetteloa. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.


4 §

Yhdistyksen jäsen voi olla:

a)    kunniajäsen,

b)    vuosijäsen.

a)    Kunniajäseneksi voidaan kutsua upseeri, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai merkittävällä tavalla vaikuttanut maamme filatelian hyväksi.
Kunniajäseneksi valitseminen tapahtuu hallituksen yksimielisen ehdotuksen perusteella, ja valitsemisesta päätetään yhdistyksen kokouksessa, jolloin vaaditaan ehdotuksen puolesta 4/5 annetuista äänistä. Kunniajäsen on vapaa jäsen- ja muista maksuista.

b)    Vuosijäsen on sellainen jäsen, joka on suorittanut vuosimaksunsa säädetyllä tavalla.

Ennen näiden sääntöjen voimaantuloa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät ennallaan.


5 §

Jäsenen on yhdistykseen liittyessään maksettava vaalikokouksen kutakin vuotta varten erikseen määräämä vuosimaksu kuukauden kuluessa liittymisestään. Jäsen, joka liittyy syyskuun
1. päivän jälkeen, maksaa vain puolet vuosimaksusta.


6 §

Vuosimaksu on suoritettava kunakin vuonna ennen maaliskuun 31. päivää. Jäsen, joka on laiminlyönyt vuosimaksunsa suorittamisen, katsotaan yhdistyksestä erotetuksi, hallituksen tehtyä siitä päätöksen.


7 §

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Kokous päättää koska eroaminen tulee voimaan.
Jäsen, joka on rikkonut yhdistyksen tai sellaisen liiton sääntöjä vastaan, johon yhdistys kuuluu, tai on muulla tavoin toiminut vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä, tai on rikkonut yhdistyksen tai sellaisen liiton sääntöjä vastaan, johon yhdistys kuuluu, tai on muulla tavoin toiminut vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä, voidaan hallituksen ehdotuksesta erottaa yhdistyksestä. Samoin menetellään sellaisen jäsenen suhteen, joka on tehnyt itsensä syypääksi kunniattomaan tekoon, joko yhdistystä koskevissa tai sen ulkopuolelle kuuluvissa asioissa. Erottamispäätöksessä on mainittava erottamisen syy.
Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiselle asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.
Ehdotus jäsenen erottamisesta on pantava pöydälle seuraavassa kokouksessa lopullisesti päätettäväksi.


III  LUKU


Yhdistyksen asioiden hoito


8 §

Yhdistyksen asioita hoitaa kunakin vuonna joulukuussa pidettävässä vaalikokouksessa valittava 3-jäseninen hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri.

1)    Puheenjohtaja johtaa asioiden käsittelyä vuosi- ja vaalikokouksia lukuun ottamatta kaikissa kokouksissa ja valvoo tehtyjen päätösten täytäntöönpanoa. Puheenjohtaja valvoo yhdistyksen taloudenhoitoa ja hyväksyy maksutositteet sekä valvoo yhdistyksen rahavarojen käyttöä.                                        
2)    Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan ollessa estyneenä tämän tehtäviä.
     
3)    Sihteeri hoitaa seuraavat tehtävät: pöytäkirjanpito yhdistyksen kokouksissa, kirjeenvaihdon hoito, edellisen vuoden toiminnasta tehtävän ja hallituksen hyväksymän kertomuksen laadinta ja esittäminen vuosikokoukselle, jäsenluettelon tai -matrikkelin pito.

Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan valinnasta päättävän vaalikokouksen päättyessä.

Hallituksen ehdotuksesta voidaan vaalikokouksessa valita virkailijoita, joita voivat olla:

1)    Rahastonhoitaja, joka hoitaa yhdistyksen kassan ja kirjanpidon sekä huolehtii vuosimaksujen perimisestä. Vaalikokouksessa rahastonhoitaja esittää hallituksen laatiman talousarvion alkavaa vuotta varten sekä vuosikokouksessa tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuskertomuksen.

2)    Vaihdonjohtaja, joka huolehtii yhdistyksen vaihtotoiminnasta ja toimii myös huutokauppavälittäjänä.

Virkailijoiden toimikausi päättyy seuraavan valinnasta päättävän vaalikokouksen päättyessä.

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla yksin, varapuheenjohtajalla yhdessä sihteerin kanssa sekä henkilöllä, jolla on hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.

Yhdistyksellä on toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

Toiminnantarkastajien toimikausi päättyy tarkastettavaa tilikautta ensiksi seuraavan vuosikokouksen päättyessä.

Vaalit toimitetaan avoimesti, ellei joku jäsen vaadi niitä toimitettavaksi suljetuin lipuin. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee arpa.

Jos hallituksen jäsen tai muu vaalikokouksessa tehtävään valittu eroaa tehtävästään ennen toimikautensa päättymistä, on hänen tilalleen valittava uusi ensimmäisessä eroamisen jälkeen pidettävässä kokouksessa.


9 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhdistyksen asiat vaativat. Hallitus on päätösvaltainen, kun kaikki hallitukseen valitut 3 jäsentä ovat läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten jakautuessa tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide. Hallituksen kokouksessa pidetään pöytäkirjaa.


10 §

Tarpeen vaatiessa yhdistys voi asettaa muitakin virkailijoita sekä lisäksi valiokuntia ja toimikuntia kuin mitä yhdistyksen vaalikokouksessa on mainittu.


IV  LUKU


Yhdistyksen kokoukset ja talous


11 §

Yhdistys pitää jäsenkokouksia, kesäkuukausia lukuun ottamatta, kaksi tai kolme kertaa kuukaudessa ja kesäkuukausina vapaaehtoisia kesätapaamisia tarpeen mukaan. Varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi, vuosikokous ja vaalikokous. Hallitus voi tarpeen vaatiessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen.

Kokous on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu laillisesti koolle. Mielipiteiden ollessa eriäviä ratkaistaan asia äänestyksellä. Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka puolesta useimmat äänet on annettu, paitsi tapauksissa, joista näissä säännöissä on erikseen toisin määrätty. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide ja vaaleissa arpa.

Kokouskutsut varsinaisiin kokouksiin tai ylimääräiseen kokoukseen on toimitettava jäsenille kirjallisesti vähintään 10 päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot toimitetaan jäsenille kirjallisesti hyvissä ajoin.

Periaatteellisuusluonteisista asioista, koskien esimerkiksi jäsenen erottamista, sekä ottaen huomioon yhdistyslain 23 §:n ja 24 §:n määräykset on kokouskutsussa ilmoitettava.

Kokouksessa johtaa puhetta yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtaja. Jos kummallakin on este, niin puhetta johtaa kokouksen siihen valtuuttama yhdistyksen jäsen.


12 §

Vuosikokouksessa, joka pidetään kunakin vuonna helmi–maaliskuun aikana, käsitellään seuraavat asiat:

1)    hallituksen kirjallinen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä vuonna; kertomuksessa tulee mm. olla mainitun vuoden kuluessa tehdyt tärkeimmät päätökset sekä tilastotiedot yhdistyksen toiminnasta,

2)    julistetaan koko edellistä toimintavuotta koskevien kilpailujen, kuten kerhotoimintakilpailun, tulokset sekä jaetaan näiden palkinnot,

3)    valiokuntien ja yhdistyksen äänenkannattajan Upseerifilatelistin kertomukset,

4)    vaihdonjohtajan kertomus,

5)    esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus,

6)    päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,

7)    päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,

8)    päätetään vastuuvapaudesta yhdistyksen hallitukselle,

9)    päätetään muista asioista, jotka sääntöjen mukaan kuuluvat vuosikokoukselle ja jotka on kokouskutsussa mainittu


13 §

Vaalikokouksessa, joka pidetään kunakin vuonna joulukuun aikana, käsitellään seuraavat asiat:

1)    valitaan yhdistykselle hallitus, johon kuuluu kolme jäsentä: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri,

2)    valitaan hallituksen ehdotuksen perusteella virkailijat seuraavaksi toimikaudeksi,

3)    valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja seuraavaksi toimikaudeksi,

4)    päätetään jäsenen vuosimaksu seuraavaksi vuodeksi,

5)    vahvistetaan talousarvio seuraavalle toimikaudelle,

6)    päätetään hallituksen ehdotuksen perusteella muista vaalikokoukseen kuuluvista asioista, jotka on kokouskutsussa mainittu.


14 §

Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös on annettava toiminnantarkastajalle ennen seuraavan vuoden helmikuun 15. päivää.


15 §

Yhdistyksen tulot on käytettävä yhdistyksen tarkoitusperien mukaisen toiminnan kannattamiseen.
Yhdistys on oikeutettu vastaanottamaan testamentteja ja lahjoituksia.


V  LUKU


Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkautuminen


16 §

Ehdotus yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kirjallisesti hallitukselle, joka esittää sen yhdistyksen kokoukselle lausuntoineen. Ensimmäisessä asiaa käsittelevässä yhdistyksen kokouksessa ehdotus on pantava pöydälle seuraavaan aikaisintaan kahden viikon kuluttua pidettävään kokoukseen ja se tulee hyväksytyksi jos vähintään 3/4 läsnä olevista sitä tässä toisessa kokouksessa muuttamattomana puoltaa.

17 §

Ehdotus yhdistyksen purkautumisesta on käsiteltävä kahdessa kokouksessa ja asia voidaan lopullisesti ratkaista ainoastaan vuosikokouksessa. Ehdotuksen katsotaan tulleen hylätyksi, jos vähintään 10 jäsentä vuosikokouksessa haluaa jatkaa yhdistyksen toimintaa.

Jos yhdistys päätetään purkaa, niin sen jäljelle jääneet varat luovutetaan purkautumisesta päättävän kokouksen määräyksen mukaisesti jonkin filateliaa tai maanpuolustusta edistävän rekisteröidyn yhdistyksen tai järjestön hyväksi.


18 §

Muilta osin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.